Barnehage:

12.11.19 Høringssvar angående forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter

26.06.19 Høring om ny regulering av private barnehager

13.10.17 Høring om endringer i barnehageloven: Norm om grunnbemanning og ped. bemanning 

30.09.17 Offentlig støtte til barnefamiliene og foreslåtte endringer i ordningene

20.01.17 Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

30.09.16 Endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

26.02.16 Endringer i barnehageloven - Kortere ventetid på barnehageplass

18.02.16 Åpen høring i Stortingets familie og kulturkomite

13.01.16 Høringer av endring av barnehageloven - barn med særlige behov

20.04.15 Høringsuttalelse om forslag til regulering av gratis kjernetid til 4-og 5-åringer i familier med lav inntekt

19.01.15 Høring om endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

14.04.14 Høring om forslag til endring av barnehageloven - utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak

30.08.13 Høringssvar om det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk

24.04.13 Høring i familie- og kulturkomiteen vedr. Meld. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage

04.05.12 Høringsuttalelse om forslag til ny lov for barnehagene (NOU 2012:1)

13.04.12 Høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen

01.02.12 Høringsuttalelse om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

30.01.11 Høringsuttalelse om NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst

24.09.10 Høringsuttalelse om forslag til endringer i rammeplanen for barnehager (felles uttalelse fra KA og IKO)

30.07.10 Høringsuttalelse om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager(felles uttalelse fra KA og IKO)

16.12.09 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven som følge av ny formålsparagraf (private barnehagers rett til egen formålsbestemmelse)

27.11.09 Høringsuttalelse NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov

03.08.09 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - rett til barnehageplass for barn av asylsøkere

10.01.08 Høringsuttalelse om ny barnehagelov fra IKO og KA

30.10.07 NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen

21.11.05 Høringsuttalelse om forslag til forskrifter til ny barnehagelov